Print this page

Central Lab Thai อบรมหลักสูตรมาตรฐานสุขาภิบาลด้านอาหาร ให้กลุ่มโรงอาหารในโรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 15 มี.ค. 2564 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดอบรมหลักสูตร มาตรฐานสุขาภิบาลด้านอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร แบบ In House Training ให้กับกลุ่มโรงอาหารในโรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา

Central Lab Thai เป็นหน่วยงานจัดอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย จัดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เครือข่ายอาหารปลอดภัย โดย Central Lab Thai ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคต่อไป