• รูปหน้าบริการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร

sample_1

     ในปัจจุบันปัญหาสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ที่มีการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและหลากหลายกิจกรรม ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์มากขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งจะเห็นได้จาก ปัญหาโรคป่วยจากที่อยู่อาศัย (SBS) หรือโรคภูมิแพ้ต่างๆ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีการดูแลและรักษาคุณภาพอากาศให้เหมาะกับผู้อยู่อาศัยหรือผู้ที่ทำงานภายในอาคารสำนักงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน Central Lab Thai ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ พร้อมคณะทีมที่ปรึกษา ที่สามารถจะให้คำปรึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้การรับรองตามาตรฐานประเทศไทยและสากล.

 

 

Criteria for Indoor Air and Environmental Quality

Parameters Standard References
1.Carbon dioxide (CO2) < ambient 700 ppm ASHRAE 62.1-2010
2.Carbon Monoxide (CO) < 9 ppm/8 hr ASHRAE 62.1-2010
3.Volatile Organic Compound (VOCs) < 3 ppm Texas Voluntary Indoor Air Quality Guidelines for badge 2002
4.Formaldehyde (HCHO) < 0.1 ppm Singapore : SS 554 : 2009
5.Total Bacteria Count (Air Borne) < 500 CFU/m3 Singapore : SS 554 : 2009
6.Total Fungi Count (Air Borne) < 500 CFU/m3 Singapore : SS 554 : 2009
7.Ozone (O3) < 0.05 ppm Singapore : SS 554 : 2009
8.Wind speed 0.1-0.3 m/sec Singapore : SS 554 : 2009
9.Coarse Particle 10 Micron (PM 10) < 80 µg/m3 Singapore : SS 554 : 2009
10.Temperature 22.5-25.5 ◦C ASHRAE 55-2010 : ISO-7730
11.Relative Humidity (RH) 30 < 65% ASHRAE 55-2010 : ISO-7730
12.Illumination 400-600 Lx LEED’S Guide for Green building design and construction
13.Final Particle 2.5 Micron (PM 2.5) < 35 µg/m3 Singapore : SS 554 : 2009
14.Sound Intensity < 90 dBA Ministry of Interior

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668