ประกาศ การเลื่อนกำหนดวันยื่นซองและเปิดซองสอบราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารและสถานที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขากรุงเทพ

  • เลขที่: -
  • วันที่: วันพุธ, 24 เมษายน 2562
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668