• รูปหน้าสมัครงาน

ผู้จัดการส่วนกฎหมาย

on .

ผู้จัดการส่วนกฎหมาย

รายละเอียดงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยพนักงาน การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบริษัท และการดำเนินคดีของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
3. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
4. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมาย ตอบปัญหาและให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง ทางอาญา งานคดีปกครอง และคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของบริษัท


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหาร
  • อายุไม่เกิน 50 ปี ในวันรับสมัคร
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์บัณฑิต เนติบัณฑิตไทย
  • ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีใบอนุญาตว่าความไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำร่างสัญญาธุรกิจต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ในด้านให้ความเห็นเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ระเบียบกฎหมายธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้ที่สนใจสามารถ

1.สมัครด้วยตนเอง
*** เฉพาะวันจันทร์ / พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ***
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 141 หรือ 142


 

 ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
     *** เฉพาะวันจันทร์ / พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ***
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruit@centrallabthai.com
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
    ส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
    50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668