• รูปหน้าสมัครงาน

นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา (สาขากรุงเทพ)

on .

นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา (สาขากรุงเทพ)

รายละเอียดงาน

1. จัดทำเอกสารขั้นตอนการทดสอบ
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบตัวอย่างตามขั้นตอนที่กำหนด
3. อ่านผล จดบันทึกข้อมูลดิบและคำนวณผลการทดสอบ
4. สอบเทียบ ทวนสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ จัดทำเอกสารวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
5. ทำการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ
6. จัดทำเอกสารแสดงข้อมูลการตรวจสอบความใช้ได้
7. ตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
8. ตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของพนักงานล้างเครื่องแก้ว
9. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ
10. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาจุลชีววิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้านจุลชีวิทยา อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกต
  • สามารถทำงานที่สาขากรุงเทพได้


ผู้ที่สนใจสามารถ

1.สมัครด้วยตนเอง
*** เฉพาะวันจันทร์ / พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ***
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
ส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 141 หรือ 142


 

 ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
     *** เฉพาะวันจันทร์ / พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ***
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruit@centrallabthai.com
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
    ส่วนทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
    50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668