• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหารบริษัทฯ

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการผู้อำนวยการ

 

 

 

นางชม้อย ทองลือ
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ
นายนพพร ไชยเวช
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาขอนแก่น
นายคณิต ปรีดาภรณ์ภากร
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสมุทรสาคร
นายสมศักดิ์ ทะระถา
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาเชียงใหม่
นายไตรรัตน์ สายมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสงขลา
นายสมชาติ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา
นายเจษฎา ศิริศรีวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีและวิศวกรรม

 

นายวันชัย โฆษิตมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบ
นางสาวอารีย์ สิงห์โต
ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ
นางสาวชัชฎา โชคชัยรัตน์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีและการเงิน

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668