• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหารบริษัทฯ

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์
กรรมการผู้อำนวยการ

 

 

 

นางชม้อย ทองลือ
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ
นายนพพร ไชยเวช
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาขอนแก่น
นายคณิต ปรีดาภรณ์ภากร
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสมุทรสาคร
นายสมศักดิ์ ทะระถา
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาเชียงใหม่
นายไตรรัตน์ สายมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสงขลา
นายสมชาติ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา
นายเจษฎา ศิริศรีวิโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีและวิศวกรรม
นางสาวจิดาภา โชติเล็กธนา
ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีและการเงิน
นางสาวธนิดา พิมพ์มา
ผู้อำนวยการ ส่วนฝึกอบรมและมาตรฐาน
นางสาวสุกัญญา พัทธยุติ
ผู้อำนวยการ ส่วนตรวจประเมินและรับรองระบบ
นายชูศักดิ์ พุกสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ ส่วนสอบเทียบเครื่องมือ
นางสาวนลินี สุรดินทร์กูร
ผู้อำนวยการ ส่วนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ
นางสาวปัณณชล ขัตติสร
ผู้อำนวยการ ส่วนยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
นางวนิสา มีเจริญ
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนห้องปฏิบัติการทดสอบสำนักงานสาขากรุงเทพ
นางสาวเมตตา ถนอมเกิด
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริหารสำนักงานสาขากรุงเทพ
นายเบญจรัตน์ ฤทธิรักษ์
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุชน สุนทราวงศ์
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนซ่อมบำรุงเครื่องมือและงานอาคารสถานที่
นายอภิรัฐ สุนทราวงศ์
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนซ่อมบำรุงเครื่องมือและงานอาคารสถานที่
นางสาวอัญชลี ทองบาง
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวสกาวรัตน์ สืบบุญ
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรการสำนักงาน
นางสาวกัลยาณี สามิภักดิ์
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนฝึกอบรมและมาตรฐาน
นางสาวสุพัชชญาพร อุ่นสว่างวงศ์
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนการเงิน
นางสาวทัศนีย์ เม่นหวา
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบัญชี
นายธีรศักดิ์ พยนต์เลิศ
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนจัดซื้อและพัสดุ

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668