• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหารบริษัทฯ

พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์
กรรมการผู้อำนวยการ

 

 

นายธีระ เตชเจริญพานิช
รองกรรมการผู้อำนวยการ 1
นายวิชัย จินดาสกุลยนต์
รองกรรมการผู้อำนวยการ 2
นายเจษฎา ศิริศรีวิโรจน์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและดิจิตัล
นายวิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจประเมินและรับรองระบบ
นายพยงค์ ณ นคร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวกชพร กรมจรรยาบวร
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
นายนพพร ไชยเวช
ผู้อำนวยการสาขากรุงเทพ
นางชม้อย ทองลือ
ผู้อำนวยการสาขาฉะเชิงเทรา
นายคณิต ปรีดาภรณ์ภากร
ผู้อำนวยการสาขาสมุทรสาคร
นายสมศักดิ์ ทะระถา
ผู้อำนวยการสาขาเชียงใหม่
นายไตรรัตน์ สายมณี
ผู้อำนวยการสาขาสงขลา

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668