• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหารบริษัทฯ

พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์
กรรมการผู้อำนวยการ

 

นายจารึก จันทรวงศ์
รองกรรมการผู้อำนวยการ รับผิดชอบ สายงานสาขา 1, สายงานสาขา 2
นายธีระ เตชเจริญพานิช
รองกรรมการผู้อำนวยการรับผิดชอบ
สายงานอำนวยการ
นายวิชัย จินดาสกุลยนต์
รองกรรมการผู้อำนวยการรับผิดชอบ
สายงานปฏิบัติการ
นางสาวจิตติญาภา เทพอวยพร
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร
นายคณิต ปรีดาภรณ์ภากร
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
นายเจษฎา ศิริศรีวิโรจน์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ
นายศรพล บุพนิมิตร
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ
นายพยงค์ ณ นคร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวกชพร กรมจรรยาบวร
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
นายนพพร ไชยเวช
ผู้อำนวยการสาขากรุงเทพ และรักษาการผู้อำนวยการสาขาสมุทรสาคร
นางชม้อย ทองลือ
ผู้อำนวยการสาขาฉะเชิงเทรา
นายสมศักดิ์ ทะระถา
ผู้อำนวยการสาขาเชียงใหม่
นายไตรรัตน์ สายมณี
ผู้อำนวยการสาขาสงขลา

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668