• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหารบริษัทฯ

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย
กรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ

 

 

นายธีระ เตชเจริญพานิช
รองกรรมการผู้อำนวยการ 1
นายวิชัย จินดาสกุลยนต์
รองกรรมการผู้อำนวยการ 2
นางชม้อย ทองลือ
ผู้อำนวยการสาขากรุงเทพ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสาขาฉะเชิงเทรา
นายนพพร ไชยเวช
ผู้อำนวยการสาขาขอนแก่น
นายคณิต ปรีดาภรณ์ภากร
ผู้อำนวยการสาขาสมุทรสาคร
นายสมศักดิ์ ทะระถา
ผู้อำนวยการสาขาเชียงใหม่
นายไตรรัตน์ สายมณี
ผู้อำนวยการสาขาสงขลา
นายเจษฎา ศิริศรีวิโรจน์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและดิจิตัล
นายวิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจประเมินและรับรองระบบ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการสอบเทียบเครื่องมือ
นางสาวกชพร กรมจรรยาบวร
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
นายสมชาติ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการศูนย์โลจิสติกส์และบริการลูกค้า และปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นางดารณี สมบูรณ์จิตต์
รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ขับเคลื่อนมาตรฐานและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
นายสุชน สุนทราวงศ์
รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม
นางสาวธนิดา พิมพ์มา
รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา
นายวันชัย โฆษิตมาศ
รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
นางสาวอารีย์ สิงห์โต
รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668