• เลขที่ 7/2563
 • วันที่ Friday, 29 May 2020
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 6/2563
 • วันที่ Friday, 01 May 2020
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 4/2563
 • วันที่ Wednesday, 25 March 2020
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 20/2562
 • วันที่ Friday, 13 December 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 16/2562
 • วันที่ Wednesday, 27 November 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 3/2562
 • วันที่ Monday, 28 October 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ -
 • วันที่ Tuesday, 28 May 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ -
 • วันที่ Monday, 13 May 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ -
 • วันที่ Monday, 29 April 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 2/2562 ครั้งที่ 2
 • วันที่ Thursday, 25 April 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668