• เลขที่ EN03/2560
 • วันที่ Thursday, 01 June 2017
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ EN02/2560
 • วันที่ Monday, 22 May 2017
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ EN01/2560
 • วันที่ Tuesday, 16 May 2017
 • สาขา สำนักงานใหญ่

 4/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำบัญชี รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดรายได้ของปีบัญชี 2559 โดยวิธีพิเศษ

 • เลขที่ 4/2560
 • วันที่ Wednesday, 12 April 2017
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 3/2560
 • วันที่ Wednesday, 05 April 2017
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 1/2560
 • วันที่ Tuesday, 31 January 2017
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 2/2560
 • วันที่ Friday, 27 January 2017
 • สาขา สำนักงานใหญ่

 AD03/2559 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์

 • เลขที่ AD03/2559
 • วันที่ Thursday, 29 December 2016
 • สาขา สำนักงานใหญ่

 EN20/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำและพื้นทางเดินรอบอาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม

 • เลขที่ EN20/2559
 • วันที่ Wednesday, 28 December 2016
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ EN21/2559
 • วันที่ Wednesday, 28 December 2016
 • สาขา สำนักงานใหญ่

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668