• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

Executive Board

Mr.Adisorn Promthep
Executive Board Member
Mr.Akkarabhong Srisupandit
Executive Board Member
Mr.Thanit Puthpongsiriporn
Executive Board Member
Mr.Chakrit Tiebtienrat
Executive Board Member and Secretary

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668