ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนออนไลน์

1.สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียน อบรม ให้คลิกที่ ลงทะเบียนอบรมฟรี และกรอกรายละเอียด
2.สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียน คูปอง มี 2 ขั้นตอน คือ
     2.1 ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
     หมายเหตุ - หากผู้ประกอบการได้มีการใช้สิทธิ์กับหน่วยงานร่วมในโครงการฯ แล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้
                     - หากท่านลงทะเบียนและพบคำว่า หมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขนี้ได้เคยลงทะเบียนเอาไว้กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย ) จำกัด แล้ว ให้ข้ามไปทำข้อที่ 2.2

     2.2 ลงทะเบียน E-Coupon และ Print E –coupon เพื่อแนบเป็นหลักฐาน
     2.3 เมื่อลงทะเบียนขั้นตอนที่ 2.1 และ 2.2 เรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อทางสาขาที่เข้ารับบริการเพื่อเช็คสิทธิ์ และคุณสมบัติในการสมัคร
     ** ในส่วนของการรับคูปองนี้ เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเสร็จแล้ว ท่านต้องไปลงทะเบียน E-Coupon ด้วย การลงทะเบียนจึงจะสมบูรณ์ หากท่านทำไม่ครบขั้นตอนจะถือว่ายังไม่มีสิทธิ์ใช้คูปองดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถใช้สิทธิ์คูปองโครงการฯ ได้

1.ผู้ประกอบการ SMEs สัญชาติไทย ที่เป็นสมาชิก สสว. ทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งยังดำเนินธุรกิจปกติ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.ไม่เคยใช้สิทธิ์คูปอง ตรวจวิเคราะห์ในโครงการฯ ปี 2560 กับ Central Lab Thai มาก่อน
3.ผู้ประกอบการต้องไม่เคยลงทะเบียนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับหน่วยร่วมอื่นในโครงการฯมาก่อน
4.บริษัทฯ/สถานประกอบการ ต้องไม่เคยทำการประเมินตนเอง (self Assessment) กับหน่วยร่วมอื่นในโครงการฯ มาก่อน