• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหารบริษัทฯ

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์
กรรมการผู้อำนวยการ
นายจารึก จันทรวงศ์
รองกรรมการผู้อำนวยการ รับผิดชอบ
สายงานสาขา 2
นายธีระ เตชเจริญพานิช
รองกรรมการผู้อำนวยการรับผิดชอบ
สายงานอำนวยการ
นายวิชัย จินดาสกุลยนต์
รองกรรมการผู้อำนวยการรับผิดชอบ
สายงานปฏิบัติการ
นางสาวจิตติญาภา เทพอวยพร
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร และกำกับ ดูแลสำนักกรรมการผู้อำนวยการและฝ่ายการตลาด
นายคณิต ปรีดาภรณ์ภากร
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
นายเจษฎา ศิริศรีวิโรจน์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ
นายนพพร ไชยเวช
ผู้อำนวยการสาขากรุงเทพ
นางชม้อย ทองลือ
ผู้อำนวยการสาขาฉะเชิงเทรา
นายสมศักดิ์ ทะระถา
ผู้อำนวยการสาขาเชียงใหม่
นายไตรรัตน์ สายมณี
ผู้จัดการส่วนห้องปฏิบัติการ สาขาสงขลา, ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสาขาสงขลา

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668